برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 A: Data assimilation for Numerical Weather Prediction
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید همت 51
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
53 Dr. Jean Francois Mahfouf- Meteorological France
2 B: Advances in regional and global atmosphere-ocean modeling
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید گزلخو 23
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
23 Dr. D. Salas- Meteorological France
3 A: KENDA: Ensemble data assimilation in a regional model A: Data Retrieval for Data Assimilation
1397-08-29 08:30-10:10
1397-08-29 10:40-12:00
1397-08-29 14:00-16:00
سالن شهید همت 72
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
76 Dr. Axel Hutt (DWD Research Department) Dr. Markus Heene (DWD Team Leader Data Import and Decoding)
4 B: Operational very short range data Assimilation and Prediction System (UDAPS) at Korea
1397-08-29 08:30-10:10
1397-08-29 10:40-12:00
سال شهید رجائی 30
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
31 Dr. Kyungjeen Park Korea Training Department
5 C: Data assimilation for convective scale numerical weather prediction
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید رجایی 25
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
19 Dr. N. Gustafsson
6 C: Model output Statistics (MOS) Methods,application and verification
1397-08-29 14:00-16:00
سالن شهید رجایی 25
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
23 Mr. B. Richter
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.