برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 A: Data assimilation for Numerical Weather Prediction
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید همت 51
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
4 Dr. Jean Francois Mahfouf- Meteorological France
2 B: Advances in regional and global atmosphere-ocean modeling
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید گزلخو 23
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
1 Dr. D. Salas- Meteorological France
3 A: KENDA: Ensemble data assimilation in a regional model A: Data Retrieval for Data Assimilation
1397-08-29 08:30-10:10
1397-08-29 10:40-12:00
1397-08-29 14:00-16:00
سالن شهید همت 72
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
3 Dr. Axel Hutt (DWD Research Department) Dr. Markus Heene (DWD Team Leader Data Import and Decoding)
4 B: Operational very short range data Assimilation and Prediction System (UDAPS) at Korea
1397-08-29 08:30-10:10
1397-08-29 10:40-12:00
سال شهید رجائی 30
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
1 Dr. Kyungjeen Park Korea Training Department
5 C: Data assimilation for convective scale numerical weather prediction
1397-08-28 14:00-16:00
1397-08-28 16:30-18:00
سالن شهید رجایی 25
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
3 Dr. N. Gustafsson
6 C: Model output Statistics (MOS) Methods,application and verification
1397-08-29 14:00-16:00
سالن شهید رجایی 25
شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد) 2,000,000 ریال
شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان) 1,500,000 ریال
1 Mr. B. Richter
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.