برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

شرکت در کنفرانس (دانشجویان)

1,500,000

ریال

شرکت در کنفرانس ( شرکت کننده آزاد)

2,000,000

ریال

شرکت در کنفرانس با مقاله پذیرفته شده

1,000,000

ریال

شرکت در کنفرانس (سازمان هواشناسی کشور: ستاد)

رایگان

شرکت در کنفرانس (سازمان هواشناسی: استان)

رایگان

اساتید

رایگان

شرکت در کارگاههای آموزشی (دانشجویان)

1,500,000

ریال

شرکت در کارگاههای آموزشی: ( شرکت کننده آزاد)

2,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.