شماره حساب 4001010603014549 خزانه به نام درآمد اختصاصی پژوهشکده هواشناسی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا شماره حساب شبا: 950100004001010603014549 IR 

و با شناسه واریز: 327010674140107000000000000030