حمایت کنندگان اصلی
حامیان کنفرانس
اداره هواشناسی کره
دانشگاه هرمزگان
مرکز آب و هوایی آلمان
پژوهشکده ملی اقیانوس شناسی و علوم جو
پژوهشکده اقلیم شناسی
دانشگاه شهرکرد
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه فردوسی مشهد
هواشناسی فرانسه