دوشنبه 28 آبان 1397
08:50 تا 09:10
سخنرانی
دکتر داود پرهیزکار – معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور
نقش و جایگاه پیش‌بینی عددی وضع هوا
رزومه ارائه دهنده

معاون وزیر راه و شهرسازی و  رئیس سازمان هواشناسی کشور (IRIMO)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
09:20 تا 09:40
سخنرانی
Dr. J. Francois Mahfouf
Overview of Numerical Weather Prediction Systems at Météo-France
رزومه ارائه دهنده

هواشناسی فرانسه(MF)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
09:40 تا 10:00
سخنرانی
Dr. Axel Hutt
The Current and Planned Operational Numerical Weather and Environmental Prediction System at DWD
رزومه ارائه دهنده

مرکز تحقیقات پیش بینی عددی هواشناسی آلمان (DWD)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
10:00 تا 10:20
سخنرانی
دکتر علیرضا محب الحجه
Development of a New PV-Based GCM for NWP Applications Based on DCASL Algorithm
رزومه ارائه دهنده

عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
10:50 تا 11:10
سخنرانی
Dr. D. Salas
Advance s in Regional and Global Atmosphere-Ocean Modeling
رزومه ارائه دهنده

هواشناسی فرانسه (MF)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
11:10 تا 11:30
سخنرانی
Dr. Kristian Frohlich
The German Climate Forecast System GCFS2.0
رزومه ارائه دهنده

مرکز مشاوره اقلیم و محیط زیست آلمان (DWD)

محل برگزاری
سالن شهید امامی