دوشنبه 28 آبان 1397
08:00 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش
دوشنبه 28 آبان 1397
08:30 تا 08:50
افتتاحیه
سرود ملی و تلاوت قرآن کریم، خیر مقدم و کلیپ
محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
08:50 تا 09:10
سخنرانی
دکتر داود پرهیزکار – معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور
نقش و جایگاه پیش‌بینی عددی وضع هوا
رزومه ارائه دهنده

معاون وزیر راه و شهرسازی و  رئیس سازمان هواشناسی کشور (IRIMO)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
09:10 تا 09:20
سخنرانی
Prof. P. Taalas
پیام دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی
رزومه ارائه دهنده

 دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
09:20 تا 09:40
سخنرانی
Dr. J. Francois Mahfouf
Overview of Numerical Weather Prediction Systems at Météo-France
رزومه ارائه دهنده

هواشناسی فرانسه(MF)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
09:40 تا 10:00
سخنرانی
Dr. Axel Hutt
The Current and Planned Operational Numerical Weather and Environmental Prediction System at DWD
رزومه ارائه دهنده

مرکز تحقیقات پیش بینی عددی هواشناسی آلمان (DWD)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
10:00 تا 10:20
سخنرانی
دکتر علیرضا محب الحجه
Development of a New PV-Based GCM for NWP Applications Based on DCASL Algorithm
رزومه ارائه دهنده

عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
10:20 تا 10:50
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
دوشنبه 28 آبان 1397
10:50 تا 11:10
سخنرانی
Dr. D. Salas
Advance s in Regional and Global Atmosphere-Ocean Modeling
رزومه ارائه دهنده

هواشناسی فرانسه (MF)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
11:10 تا 11:30
سخنرانی
Dr. Kristian Frohlich
The German Climate Forecast System GCFS2.0
رزومه ارائه دهنده

مرکز مشاوره اقلیم و محیط زیست آلمان (DWD)

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
11:30 تا 11:50
سخنرانی
Dr. P. Kyung Jin
Strategy for Developing Operational NWP System: Sharing Experiences and Knowldges of KMA
رزومه ارائه دهنده

مرکز آموزش هواشناسی کره

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
12:00 تا 13:50
استراحت و پذیرایی
نهار و نماز
دوشنبه 28 آبان 1397
14:00 تا 14:20
ارائه مقاله
رضا لقائی زاده*، علیرضا محب‌الحجه، محمد جغتائی
توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جو در مختصه قائم سیگما – پی
رزومه ارائه دهنده

دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
14:20 تا 14:40
ارائه مقاله
علی محمدی*، علیرضا محب الحجه، مجید مزرعه فراهانی
حل معادله مسیر با روش پس‌رو مرتبه سوم در مدل‌های نیمه‌لاگرانژی
رزومه ارائه دهنده

 دانشجوی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
14:40 تا 15:00
ارائه مقاله
رسول میرزائی شیری*، سرمد قادر، علیرضا محب الحجه
مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین-یَنگ
رزومه ارائه دهنده

دانشجوی دکترای تخصصی هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
15:00 تا 15:20
ارائه مقاله
مجید آزادی*، محدثه امیرطاهری افشار، سیده عاطفه محمدی، مهناز کریم خانی، مریم رضا زاده
بهبود برونداد بارش مدل WRF با تنظیم پارامترهای طرحواره پارامتری‌سازی همرفت کین – فریتچ
رزومه ارائه دهنده

استادیار پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
15:20 تا 15:40
ارائه مقاله
سکینه خان سالاری*، علیرضا محب الحجه، فرهنگ احمدی گیوی
شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران
رزومه ارائه دهنده

استادیار، پژوهشکده هواشناسی 

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
15:40 تا 16:00
ارائه مقاله
مائده فتحی*، مجید آزادی، غلامعلی کمالی، امیرحسین مشکوتی
بهبود پیش بینی یقینی بارش با استفاده از میانگین وزنی سامانه همادی بر روی ایران
رزومه ارائه دهنده

دانشجوی دکترای تخصصی هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
16:00 تا 16:20
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
دوشنبه 28 آبان 1397
16:20 تا 16:40
ارائه مقاله
ساجده مرجانی*، امید علیزاده چوبری، پرویز ایران‌نژاد
مطالعه تاثیر تغییر اقلیم بر ال نینو- نوسان جنوبی با استفاده از داده‌های چندین مدل CMIP5
رزومه ارائه دهنده

کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
16:40 تا 17:00
ارائه مقاله
سرمد قادر، محمود صفر، رضا جوان نژاد*
پیش بینی برخی میدان‌های هواشناسی با استفاده از یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدلWRF: مطالعه موردی
رزومه ارائه دهنده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی هواشناسی

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
17:00 تا 17:20
ارائه مقاله
مهیار مقصودی فلاح
پس‌پردازش کمیت‌ فشار سطح دریا برای ایستگاه مهرآباد با استفاده از روش مشابه‌یابی
رزومه ارائه دهنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
17:20 تا 17:40
ارائه مقاله
سکینه خان سالاری*، عباس رنجبر سعادت آبادی
بررسی علل تفاوت عملکرد مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارشِ سامانه‌های جوی مختلف: مطالعه موردی
رزومه ارائه دهنده

استادیار، پژوهشکده هواشناسی

محل برگزاری
سالن شهید امامی
دوشنبه 28 آبان 1397
17:40 تا 18:00
ارائه مقاله
مجتبی جلالی*، فرحناز تقوی
بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت پس پردازش پارامتر آب قابل بارش پیش بینی مدل عددی WRF با استفاده از داده های ماهواره زمین ایستای METEOSAT8 در نواحی فاقد ایستگاه جو بالای ایران
رزومه ارائه دهنده
سازمان هواشناسی کشور
محل برگزاری
سالن شهید امامی