داود پرهیزکار
رئیس کنفرانس
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: parhizkar [at] irimo.ir
تلفن: 021-66070019
عباس رنجبر
دبیر
رئیس پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
پست الکترونیکی: aranjbar [at] gmail.com
مجید آزادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
پست الکترونیکی: azadi68 [at] hotmail.com
فرهنگ احمدی گیوی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: ahmadig [at] ut.ac.ir
خسرو اشرفی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: khashrafi [at] ut.ac.ir
ایمان بابائیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: i.babaeian [at] gmail.com
عباسعلی علی اکبری بیدختی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: bidolhti [at] ut.ac.ir
صادق ضیائیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: s.ziayan [at] yahoo.com
امید علیزاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: omid.alizadeh [at] ut.ac.ir
ابوالقاسم غضنفری
عضو کمیته علمی
سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: ghazanfari [at] irimo.ir
سرمد قادر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: sghader [at] ut.ac.ir
بهزاد لایقی
عضو کمیته علمی
مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی
وب سایت:
پست الکترونیکی: layeghi2001 [at] yahoo.com
علیرضا محب الحجه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: amoheb [at] ut.ac.ir
مجید مزرعه فراهانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیکی: mazraeh [at] ut.ac.ir
محمد مرادی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشکده هواشناسی
پست الکترونیکی: moradim36 [at] gmail.com
حسین ملکوتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیکی: malakooti [at] hormozgan.ac.ir
پرویز ایران نژاد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: piran [at] ut.ac.ir
ابراهیم میرزائی
عضو کمیته علمی
معاون فنی و شبکه ایستگاه ها
پست الکترونیکی: emirzaei [at] gmail.com
محمدعلی نصر اصفهانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: mnasr [at] agr.sku.ac.ir
احد وظیفه
عضو کمیته علمی
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: vazife [at] gmail.com
رسول میرزایی
عضو کمیته علمی
سازمان هواشناشی کشور
پست الکترونیکی: ra_mirzaei_ph [at] yahoo.com
سکینه خان سالاری
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشکده هواشناسی
پست الکترونیکی: khansalari [at] yahoo.com
تلفن: 09198955538
سارا کرمی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشکده هواشناسی
پست الکترونیکی: karamij7 [at] gmail.com
تلفن: 09102109606
فرح محمدی
دبیر اجرایی
مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی
پست الکترونیکی: farahmohamadi [at] yahoo.com
علی عابدینی
عضو کمیته اجرایی
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: a-abedini [at] irimo.ir
مرتضی امیرشقاقی
عضو کمیته اجرایی
معاون توسعه مدیریت و منابع
پست الکترونیکی: amirshaghaghi [at] irimo.ir
مینا جباری
عضو کمیته اجرایی
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین املل سازمان هواشناسی
پست الکترونیکی: mina747 [at] gmail.com
هادی حسنی
عضو کمیته اجرایی
معاون اداره کل حراست
پست الکترونیکی: sec.033 [at] irimo.ir
پدرام مهرزاد
عضو کمیته اجرایی
مسئول دفتر حوزه ریاست سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: pedram.mehrzad [at] gmail.com
فاطمه حشمت
کارشناس سایت
سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: heshmat_fa2002 [at] yahoo.com
تلفن: 021-66070114
فاطمه محبیان
عضو کمیته اجرایی
سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: f.mohebian56 [at] gmail.com
تلفن: 021-66070040
سید جواد صفوی
عضو کمیته اجرایی
سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: safavi_amir [at] yahoo.com
تلفن: 021-66070114
زیبا اکبری
عضو کمیته اجرایی
سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: ziba.akbari [at] yahoo.com