• شناخت و کمک به تصمیم گیری در مورد روش های کلی توسعه و بکارگیری مدل های پیش بینی عددی وضع هوا بر روی منطقه ایران
  • آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری در مقیاس های ملی و بین المللی برای مدل های پیش بینی عددی وضع هوا
  • یکپارچه سازی سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی پیش بینی وضع هوا
  • شناخت ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف و مرتبط با پیش بینی عددی وضع هوا
  • معرفی چالش های پیش رو در خصوص مدل سازی جوی
  • پیشبرد پژوهش در زمینه پیش بینی عددی وضع هوا و مدل سازی عددی جو
  • بررسی راهکارهای عملی برای تقویت بنیه علمی و عملی متخصصین داخل کشور
  • معرفی ظرفیت های ملی به منظور ظرفیت سازی و اشتراک تجارب و دانش در سطح ملی و بین المللی