• مدل‌سازی جوی – اقیانوسی در مقیاس‌های مختلف
  • داده گواری
  • پیش‌بینی احتمالاتی و سامانه‌های پیش‌بینی همادی
  • درستی سنجی برونداد مدل‌های پیش‌بینی
  • کاربرد محصولات پیش‌بینی عددی وضع هوا و اقلیم در مخاطرات جوی - اقیانوسی