ارتقاء و توسعه پیش بینی های وضع هوا و اقلیم با استفاده از مدل های عددی یکی از موارد حائز اهمیت و پیشرفته علوم جوی و اقلیمی محسوب می شود و بر همین اساس سازمان هواشناسی کشور با هدف افزایش سطح کمی و کیفی محصولات پیش بینی عددی، آنرا به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار خود قرار داده است.

با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم در سال های اخیر، کاربرد گسترده محصولات آن به ویژه در مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی، نقش تاثیر گذار آن در ارائه خدمات و اجرای برنامه های عملیاتی سازمان و ضرورت ظرفیت سازی و تعامل با پژوهشگران ملی و بین المللی، سبب شد تا سازمان هواشناسی کشور اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم نماید.